Pro Uutela ry

Säännöt 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pro Uutela ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Helsingin Uutelan alueen luonnon suojelu. Uutela on ainutlaatuinen luontoalue Helsingissä. Yhdistys haluaa säilyttää Uutelassa mahdollisimman häiriöttömän luonnossa liikkumisen kokemuksen sekä ihmisille että eläimille. Yhdistyksen tavoitteena on saada koko Uutelan alue luonnonsuojelualueeksi ja vaalia alueen luonnon itseisarvoa ja monimuotoisuutta sekä kulttuurihistoriallisia maisema-arvoja. 

 

Tämän lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää myös muuta luonnon suojelua. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii puolueista ja uskonnollisista yhteisöistä riippumattomana yhteiskunnallisena vaikuttajana, antaa lausuntoja ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, tiedottaa ja järjestää tapahtumia. 


Yhdistys voi liittyä jäseneksi toiminnan tarkoitusta ajaviin yhdistyksiin.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen kannatusjäseniksi voivat liittyä yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kaikki jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

4. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko hallituksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi edellisistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-helmikuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

Vähintään puolet hallituksen jäsenistä tai kymmenen jäsentä voivat velvoittaa hallituksen kutsumaan yhdistyksen vuosikokouksen koolle. 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


 

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.