PRO UUTELAN JÄSEN- JA MARKKINOINTIREKISTERI

 

REKISTERINPITÄJÄ
Pro Uutela ry

Helsinki

 

YHTEYSHENKILÖ

Nina Jauhiainen, nina.h.jauhiainen@gmail.com

 

REKISTERIN NIMI

Pro Uutela ry:n jäsenrekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUDELLISET PERUSTEET

Rekisteri perustuu Pro Uutelan jäsenten, kannattajajäsenten sekä prouutela.fi-verkkosivuston ja Pro Uutelan somekanavien kilpailuissa, kyselyissä ja tapahtumissa itsestään antamiin henkilötietoihin.

 

Jäsenten henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain § 11 vaatimukseen pitää jäsenluetteloa. Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja kohtuullisen ajan eroamisen jälkeen.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteritietoja voidaan käyttää yhdistyksen ja jäsenten väliseen tiedottamiseen, markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Rekisteritietoja käytetään myös laskutukseen ja suoritusten kirjauksiin.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
– koko nimi
– osoite
– sähköpostiosoite
– liittymispäivä / eropäivä ja eron syy

– jäsenmaksutiedot

 

Vapaaehtoiset tiedot:
– puhelinnumero
– syntymävuosi
– markkinoinnin esto

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröity on luovuttanut henkilötiedot itse omalla suostumuksellaan Pro Uutelalle. Jäsenet antavat tietonsa ja suostumuksen kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti. Osoitteenmuutokset jäsenen tulee ilmoittaa itse rekisterinpitäjälle.

 

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Silloin, kun yhdistyksen viestintää hoitaa alihankkija, sille luovutetaan ne yhteystiedot, jotka yhteydenoton kannalta ovat välttämättömiä. Tavallisimmin se on puhelinnumero. Puhelinnumeroiden ajantasaisuus voidaan tarkistuttaa yrityksellä, joka ylläpitää ajantasaista puhelinluetteloa. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kolmansille osapuolille EU:n ja ETA:n sisällä eikä ulkopuolella.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikeiden salasanojen syöttämistä.

 

TARKASTUS, KORJAUS JA POISTO-OIKEUS

Jäsenellä on oikeus saada tarkastaa, pyytää korjaamaan ja poistaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, jonka kanssa sovitaan tietojen käsittelytavasta niin, että kysyjän henkilöllisyys kyetään varmistamaan. Henkilötietojen käsittelypyynnössä tulee esittää nimi, täydelliset osoitetiedot sekä rekisterin nimi.


Jäsenillä on mahdollisuus päivittää omia yhteystietojaan sähköisen jäsenpalvelun kautta, johon rekisteröidytään. Palvelun käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.

 

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Pro Uutela kehittää toimintamalleja ja järjestelmiä. Tietosuojaselostetta päivitetään vastaamaan kehittyviä käytäntöjä.